W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X
 
    
Wałki, rolki, cylindry, koła jezdne, regeneracja i produkcja
Ogólne Warunki Umowy

2017.10.31

ESGUM – Maciej Szymański


OGÓLNE WARUNKI UMOWY

1: POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje:

a) Sprzedawca – Maciej Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ESGUM Maciej Szymański z siedzibą: ul. Poznańska 106, 62-052 Komorniki.

b) Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, które nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży produktów lub umowę świadczenia usług.

c) Produkty – wszelkie rzeczy ruchome lub ich części zakupione przez Nabywcę od Sprzedawcy.

d) Usługi - wszelkie usługi wykonywane przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy (w tym na rzeczach ruchomych dostarczonych przez Nabywcę Sprzedawcy w tym celu), polegające między innymi na regeneracji powłok.

e) Zamówienie – złożone przez Nabywcę w formie pisemnej, w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej na adres: esgum@esgum.com.pl) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (faksem pod numerem: +48 (61) 8107482) zlecenie wykonania Produktu lub Usługi przez Sprzedawcę, które określa co najmniej rodzaj Produktu/Usługi (przedmiot zamówienia) i jego ilość, miejsce odbioru Produktu lub rzeczy ruchomych Nabywcy po wykonaniu Usługi.

f) Potwierdzenie Zamówienia (PZ) – potwierdzenie przez Sprzedawcę w formie pisemnej, w postaci elektronicznej (poczta elektroniczna) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (faks) złożenia przez Nabywcę Zamówienia na Produkt/Usługę.

g) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

h) Koszty transportu – koszty dostarczenia Produktu Nabywcy lub koszty dostarczenia rzeczy ruchomych Nabywcy po wykonaniu Usługi, nie wchodzące w skład wynagrodzenia za sprzedaż Produktu/wykonanie Usługi.

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (OWU) określają zasady i warunki sprzedaży wszystkich Produktów lub świadczenia Usług obowiązujące Sprzedawcę i Nabywcę, chyba, że inne OWU zostały przez Sprzedawcę uzgodnione indywidualnie z Nabywcą w formie pisemnej. W przypadku sprzeczności treści OWU i Umowy, wiążące dla stron są warunki Umowy.

1.3. Sprzedawca udostępnia OWU w swojej siedzibie oraz w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej pod adresem www.esgum.com.pl w taki sposób, aby Nabywca mógł zapoznać się z ich treścią przed złożeniem Zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę.

1.4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany OWU. Zmiana wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia zmiany w formie elektronicznej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.esgum.com.pl. W razie zmiany OWU, postanowienia w nowym brzmieniu stosuje się do Zamówień złożonych po dokonaniu zmiany.

2: ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW / WYKONANIA USŁUGI

2.1. Przed złożeniem Zamówienia Nabywca może wystąpić do Sprzedawcy w formie ustnej lub pisemnej, w postaci elektronicznej (poczta elektroniczna) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, faks) z zapytaniem o ofertę. Zapytanie powinno zawierać m.in. określenie rodzaju Produktu/Usługi (ze wskazaniem ilości), deklarację co do opakowania (czy zapewnia je Nabywca) i transportu.

2.2. W razie złożenia zapytania Sprzedawca przedstawia Nabywcy ofertę ze wskazaniem ceny/wynagrodzenia, orientacyjnego terminu realizacji, warunków płatności i wydania Produktu/wykonania Usługi oraz terminu ważności oferty. Oferta zostanie udostępniona Nabywcy w formie pisemnej, w postaci elektronicznej (poczta elektroniczna) lub za pomocą faksu.

2.3. Złożenie Zamówienia przez Nabywcę oznacza, że Nabywca zapoznał się z OWU zamieszczonymi na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.esgum.com.pl lub dostępnymi w siedzibie i akceptuje zawarte w nich postanowienia.

2.4. Nabywca składa Zamówienie w formie pisemnej, w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej na adres: esgum@esgum.com.pl) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (faksem pod numerem: +48 (61) 8107482).

2.5. Sprzedawca niezwłocznie akceptuje Zamówienie Nabywcy w formie pisemnej, w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Nabywcy) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (faksem na numer podany przez Nabywcę), przesyłając Potwierdzenie Zamówienia (PZ). W tym samym trybie Sprzedawca informuje Nabywcę o ewentualnej odmowie przyjęcia jego Zmówienia do realizacji.

2.6. Od momentu przesłania Potwierdzenia Zamówienia Nabywcy, wszelka korespondencja Stron, w tym dotycząca ewentualnych zmian Zamówienia, odbywa się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Nabywcy).

2.7. W przypadku Usługi wykonywanej na rzeczy ruchomej Nabywcy, gdy po jej dostarczeniu i oględzinach w siedzibie Sprzedawcy okaże się, że wymaga ona dodatkowego zakresu prac niż zostało to wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Nabywcę o tym fakcie oraz związanymi z tym kosztami przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

2.8. Sprzedawca ma prawo zlecić wykonanie Produktu lub Usługi osobie trzeciej w całości lub w części. W takim przypadku Sprzedawca odpowiada za działania lub zaniechania osoby trzeciej jak za swoje własne.

3: TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1. Termin realizacji Zamówienia określony jest w Potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku Usługi termin realizacji Zamówienia nie może być krótszy niż okres wykonania Usługi z zachowaniem pełnego procesu technologicznego.

3.2. Bieg terminu realizacji Zamówienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania niezależnych od Sprzedawcy okoliczności, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają wykonanie zamówienia, a ponadto w sytuacji wskazanej w pkt 4.6. zdanie 2. i do momentu dostarczenia Sprzedawcy przez Nabywcę rzeczy ruchomej, wobec której ma zostać wykonana Usługa, zgodnie z pkt 3.3.

3.3. Rzeczy ruchome Nabywcy przeznaczone do wykonania Usługi powinny być dostarczone do siedziby Sprzedawcy. Wszelkie czynności i koszty z tym związane obciążają Nabywcę. Sprzedawca może uzgodnić z Nabywcą, że odbierze rzeczy ruchome swoim własnym transportem na zasadach wspólnie uzgodnionych.

3.4. Zamówiony Produkt lub rzecz ruchoma dostarczona przez Nabywcę Sprzedawcy w celu wykonania Usługi, nie posiadające opakowania zostaną zapakowane w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport. Koszty opakowania ponosi Nabywca. Zostanie on doliczony do ceny/wynagrodzenia. Informację o koszcie opakowania zawiera PZ.

3.5. Wydanie Produktu lub rzeczy ruchomych Nabywcy po wykonaniu Usługi następuje w siedzibie Sprzedawcy, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zawiadomieniu Nabywcy o wykonaniu Zamówienia. Zawiadomienie może mieć jedną z form określonych w pkt 2.6. Wydanie przedmiotu zamówienia Nabywcy powinno być przez niego potwierdzone podpisem na fakturze lub karcie odbioru (list przewozowy lub zlecenie przesyłki).

3.6. Na żądanie Nabywcy Produkt lub rzecz ruchoma Nabywcy po wykonaniu Usługi mogą być przesłane na jego koszt i ryzyko do wskazanego miejsca odbioru. W takim przypadku za miejsce i chwilę wydania Produktu lub rzeczy ruchomej Nabywcy po wykonaniu Usługi uważa się datę ich powierzenia przewoźnikowi.

3.7. Jeżeli Nabywca opóźnia się z odbiorem Produktu lub rzeczy ruchomej Nabywcy po wykonaniu Usługi, Sprzedawca może je oddać na przechowanie osobie trzeciej lub samemu go przechowywać za opłatą ustaloną jednostronnie, indywidualnie do każdego przypadku. Przechowanie następuje na koszt i ryzyko Nabywcy.

4: WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cena/wynagrodzenie z tytułu wykonania Zamówienia jest płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.

4.2. Jeżeli wynagrodzenie jest płatne w walucie obcej, Nabywca może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że Sprzedawca zastrzegł, iż zapłata ma być dokonana w walucie obcej.

4.3. Jeżeli spełnienie świadczenia przez Nabywcę jest wątpliwe z uwagi na jego stan majątkowy, w szczególności jeżeli Nabywca posiada zaległości płatnicze wobec Sprzedawcy z tytułu realizacji innych zamówień, Sprzedawca ma prawo powstrzymać się od wydania Nabywcy Produktu lub też wstrzymać realizację Zamówienia, dopóki Nabywca nie dokona zapłaty lub nie da stosownego zabezpieczenia.

4.4. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się zbyć na rzecz Nabywcy Produkt w całości wytworzony przez Sprzedawcę lub od niego zakupiony, przedmiot Zamówienia pozostanie własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia przez Nabywcę całej kwoty ceny/wynagrodzenia (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).

4.5. Jeżeli Nabywca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, Sprzedawcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

5: ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

5.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5.2. Sprzedawca udziela 6-miesięcznej gwarancji jakości na Produkty i Usługi od daty wydania Produktu/Usługi Nabywcy, która obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy (takie jak pęcherze, wewnętrzne pęknięcia, separacje gumy od rdzenia).

5.3. W ramach gwarancji Sprzedawca, według własnego wyboru, usunie wadę fizyczną rzeczy lub dostarczy rzecz wolną od wad, o ile te wady ujawnią się w ciągu terminu określonego w pkt 5.2.

5.4. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

  1. uszkodzenia mechaniczne,

  2. uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej eksploatacji, zastosowania, przechowywania,

  3. skutki przeróbek lub napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawnione,

  4. naturalne zużycie materiałów, w szczególności ścieranie, starzenie, odbarwianie.

5.5. Nabywca chcący skorzystać z gwarancji winien dostarczyć wadliwy Produkt/Usługę do siedziby Sprzedawcy, wraz z opisem zakresu wad oraz opisu środowiska pracy-zdarzenia, w którym doszło do wykrycia wady.

5.6. Po zbadaniu zgłoszenia Nabywcy Sprzedawca uznaje swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji za uzasadnioną albo nieuzasadnioną. Sprzedawca informuje Nabywcę o sposobie załatwienia zgłoszenia w formie pisemnej, w postaci elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (faksu).

5.7. Sprzedawca usunie wadę lub dostarczy rzecz wolną od wad niezwłocznie, jednakże z zachowaniem niezbędnego reżimu technologicznego dla danej rzeczy.

5.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji określona w pkt 5.2. ograniczona jest do wysokości ceny/wynagrodzenia netto należnego Sprzedawcy za dany Produkt/Usługę.

5.9. Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące następstwem siły wyższej (w szczególności takiej jak wojna, atak terrorystyczny, klęska żywiołowa). W takiej sytuacji strony wykonują swoje zobowiązania wynikające z umowy niezwłocznie po ustaniu siły wyższej.

5.10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko wtedy, gdy jest ona wynikiem jego umyślnego działania.

5.11. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości ceny/wynagrodzenia netto należnego Sprzedawcy za dany Produkt/Usługę.

6: ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczania Nabywcy terminu dodatkowego do wykonania zobowiązania:

a) jeżeli Nabywca nie wykonuje swojego zobowiązania w postaci zapłaty ceny/wynagrodzenia w terminie wskazanym na fakturze,

b) jeżeli Nabywca nie dostarczy rzeczy ruchomej, wobec której ma zostać wykonana Usługa w ciągu 30 dni od daty złożenia Zamówienia.

6.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od przesłania Nabywcy PZ zgodnie z pkt 2.5.

6.3. W sytuacji określonej w pkt 2.7 Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy o konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych, ich zakresie oraz koszcie, wykraczających poza zakres otrzymanego PZ.

6.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

7: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Ogólne Warunki Umowy podlegają prawu polskiemu.

7.2. Strony ustalają, że wszelkie spory związane z realizacją Zamówienia będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7.3. W zakresie nieuregulowanym w Ogólnych Warunkach Umowy i umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

7.4. Sprzedawca ma prawo przenieść/przelać, zlecić wykonywanie praw i obowiązków przysługujących mu wobec Nabywcy, tak w całości, jak i części na osobę trzecią.

7.5. Nabywca nie ma prawa przenieść/przelać, zlecić wykonywanie praw i obowiązków przysługujących mu wobec Sprzedawcy na osobę trzecią, tak w całości jak i części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

7.6. W zakresie wszelkich sporów, które mogą wyniknąć ze stosowania Ogólnych Warunków Umowy wyłącznie właściwe są sądy polskie, chyba że w umowie postanowiono inaczej.


 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
ESGUM, ul. Poznańska 106, 62-052 Komorniki
Obszar działalności: Poznań, Polska, Europa i okolice.
[CMS] by cdweb.pl